Prodejna opět otevřena! Sleva 50% na objednávky z e-shopu při vyzvednutí na prodejně!

Všeobecné obchodní podmínky oodji

1. Všeobecná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") upravují práva a povinnosti z kupní smlouvy na zboží uzavřené mezi Vámi v postavení kupujícího a spotřebitele a námi, tj. společností RIFICZECH s.r.o., IČO: 29054044, se sídlem Průmyslová 492, 252 61 Jeneč v postavení prodávajícího (dále jen "smlouva") s tím, že se týkají následujících dvou případů:

 • a) závazných objednávek učiněných prostřednictvím internetového obchodu na internetových stránkách www.oodji.cz (dále jen "Internetový obchod"), na jejichž základě bude zboží doručeno (i) do určeného výdejního místa provozovaného s námi spolupracující třetí osobou (dále jen "Výdejní místo") a v tomto Výdejním místě bude připraveno k vyzvednutí z Vaší strany nebo (ii) na Vámi v objednávce uvedenou adresu; v takovém případě dochází k uzavření smlouvy distančním způsobem na podkladě Vaší objednávky, jak je dále stanoveno v těchto VOP;
 • b) nezávazných objednávek učiněných prostřednictvím Internetového obchodu, na jejichž základě dojde k zaplacení a vyzvednutí zboží za Vaší fyzické přítomnosti v naší kamenné prodejně oodji (dále jen "Kamenná prodejna"); v takovém případě je smlouva uzavřena až za Vaší fyzické přítomnosti v Kamenné prodejně a na tuto smlouvu se nepoužije zejména čl. 8 těchto VOP a dále ta pravidla, kde je výslovně speciální úprava stanovena těmito VOP.

Dále tyto VOP upravují podmínky užívání Internetového obchodu v případě registrace a užívání Vašeho zákaznického účtu.

Registrací zákaznického účtu na Internetovém obchodu, popř. podáním objednávky vyslovujete svůj souhlas s těmito VOP a potvrzujete, že jste se seznámili s prohlášením o ochraně osobních údajů (dále jen "Prohlášení") v aktuálním znění.

Doporučujeme Vám proto přečíst si pečlivě tyto VOP, jakož i naše Prohlášení před každou objednávkou.

Berte prosím na vědomí, že tyto VOP mohou být kdykoli změněny. Jakákoli změna VOP se v každém případě netýká objednávek podaných a smluv uzavřených před uveřejněním nové verze VOP. V této souvislosti nemohou být Vaše stávající práva negativně dotčena budoucí změnou VOP, neboť ke dni uzavření smlouvy se nedílnou součástí smlouvy stávají VOP ve znění ke dni uzavření smlouvy.

Pokud byste měli otázky k těmto VOP, kontaktujte nás prosím e-mailem: info@oodji.cz nebo použitím kontaktního formuláře na internetových stránkách.

2. Používání Internetového obchodu a zákaznický účet

Zakazuje se použití Internetového obchodu pro jakákoli protiprávní jednání, a to zejména k neoprávněnému podávání podvodných nebo zastřených objednávek za třetí osobu.

Pro podání jakékoli objednávky se musíte registrovat a založit si zákaznický účet. Registrace se provádí v rámci vytváření objednávky, vyžaduje však minimálně uvedení Vašeho úplného jména (křestní jméno a příjmení) a platné e-mailové adresy.

Vyhrazujeme si právo odebrat Vám přístup do Internetového obchodu a uzavřít Váš zákaznický účet v případě, že dojde k jakémukoli porušení nebo zneužití těchto VOP. Totéž platí v případě, že budete Internetový obchod využívat v souvislosti s jakýmkoli jednání v rozporu s právními předpisy, a to zejména, nikoli však výlučně, pokud byste spáchali trestný čin, spočívající zejména v používání softwaru a/nebo technických pomůcek, které mohou omezovat ostatní zákazníky při používání Internetového obchodu, ohrožovat bezpečnost Internetového obchodu nebo poškozovat, popř. omezovat naše produkty a služby.

3. Objednávka

Prezentace zboží v internetovém obchodě nepředstavuje právně závaznou nabídku, jedná se pouze o nezávazný internetový informační katalog, který je pouhou výzvou k tomu, abyste zadávali objednávky, které se (i) v případě doručení zboží do Výdejního místa nebo na Vámi uvedenou adresu považují za Váš návrh na uzavření smlouvy distančním způsobem; anebo (ii) v případě vyzvednutí zboží na naší Kamenné prodejně považují za nezávaznou objednávku.

Jak podáte objednávku?

Pro podání objednávky vyberte prosím jeden nebo více produktů z našeho sortimentu a vložte je do nákupního košíku a vyberte, zda požadujete vyzvednutí ve Výdejním místě, doručení na Vámi uvedenou adresu nebo vyzvednutí na naší Kamenné prodejně. Následně přejděte k pokladně a jako další krok zadejte informace nutné k přihlášení nebo registraci zákaznického účtu a podání objednávky. Kliknutím na ikonu "Objednat" odesíláte objednávku na zboží ve Vašem nákupním košíku, které nemůže zahrnovat žádnou změnu ani jinou odchylku od prezentovaného zboží a tímto okamžikem je objednávka podána. Další informace naleznete na následujícím odkazu.

Podáním objednávky potvrzujete, že:

 • • jste fyzickou osobou a že zboží nenakupujete pro komerční účely,
 • • jste způsobilý/á právně jednat a uzavřít smlouvu a že,
 • • jste nám sdělili Vaše úplné a správné kontaktní údaje, abychom mohli vyřídit objednávku a, pokud to je nutné, Vás v rámci vyřízení objednávky kontaktovat.

Vyplnění úplných a správných informací z Vaší strany je předpokladem řádného podání objednávky. Pokud by se ukázalo, že nejste fyzickou osobou nebo zboží neobjednáváte v rámci své podnikatelské činnosti nebo samostatného výkonu povolaní, tj. nevystupujete v postavení spotřebitele podle práva České republiky, pak se tyto VOP v rozsahu upravujícím kogentní pravidla na ochranu spotřebitele neuplatní a na takto uzavřenou smlouvu se ve zbylém rozsahu použije zákonná dispozitivní úprava.

Podáním objednávky prostřednictvím těchto internetových stránek akceptujete, že komunikace s námi bude probíhat převážně elektronickou cestou.

Kdy dochází k uzavření smlouvy?

Okamžik uzavření smlouvy záleží na tom, zda požadujete (i) doručení zboží do Výdejního místa nebo na Vámi uvedenou adresu (tj. závazná objednávka) nebo (ii) vyzvednutí zboží v naší Kamenné prodejně (tj. nezávazná objednávka).

Po podání závazné objednávky s vyzvednutím ve Výdejním místě nebo s doručením na Vámi uvedenou adresu, její kontrole a ověření z naší strany obdržíte od nás e-mailem potvrzení objednávky. Smlouva ke konkrétnímu zboží je v takovém případě uzavřena až v okamžiku našeho potvrzení. Pro vyloučení pochybností upozorňujeme, že nejsme povinni podanou objednávku akceptovat a smlouvu uzavřít. Smlouva se týká výlučně zboží, na které se vztahuje potvrzení.

Přílohou potvrzení je aktuální znění VOP nebo odkaz na takové aktuální znění. Uzavřenou smlouvu včetně dohodnuté ceny lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů, není-li ve VOP dále uvedeno jinak.

V případě podání nezávazné objednávky s vyzvednutím zboží v naší Kamenné prodejně dochází k uzavření smlouvy až v okamžiku uhrazení ceny za zboží, kterým projevujete svou vážnou vůli zboží koupit. Jakékoli potvrzení z naší strany ohledně nezávazné objednávky nelze považovat za potvrzení o uzavřené smlouvě, ale pouze za předběžnou informaci o tom, kdy bude možné zboží vyzvednout a zakoupit v naší Kamenné prodejně.

Co je obsahem smlouvy?

Obsah smlouvy s vyzvednutím ve Výdejním místě nebo doručením na Vámi uvedenou adresu, tj. specifikace zboží a jeho cena, je uveden v potvrzení objednávky. Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto VOP.

V případě podání nezávazné objednávky s vyzvednutím v naší Kamenné prodejně, je potvrzení objednávky toliko nezávaznou informací o tom, kdy bude příslušné zboží dostupné v naší Kamenné prodejně.

Zkontrolujte prosím bez zbytečného odkladu po obdržení potvrzení, že toto potvrzení odpovídá údajům uvedeným v objednávce. Pokud by se potvrzení objednávky rozcházelo s obsahem objednávky, může se jednat o technickou chybu, v takovém případě prosíme kontaktuje naší zákaznickou podporu.

Informace o všech podaných a již vyřízených objednávkách naleznete ve Vašem zákaznickém účtu. Abyste si mohli tyto informace prohlédnout, musíte se přihlásit pod "Můj účet".

4. Dodání a převzetí

Zboží nabízené v našem Internetovém obchodu je dodáváno do vymezených Výdejních míst, která jsou provozována našimi smluvními partnery anebo na Vámi uvedenou adresu.

Pokud nenastane žádný případ vyšší moci, jsou všechny objednávky expedovány/odesílány do do 7 pracovních dnů od odeslání potvrzení objednávky. Pokud jste zvolili bezhotovostní platbu předem a nedojde k úhradě kupní ceny zboží (včetně úhrady nákladů na dodání, je-li tato vyžadována podle těchto VOP) před potvrzením objednávky, běží lhůta pro expedici/odeslání zboží až ode dne úhrady kupní ceny (včetně případných nákladů na dodání dle těchto VOP).

Zboží je považováno z naší strany za dodané, jakmile dojde k jeho dodání do příslušného Výdejního místa, v takovém případě Vám bude doručena informace o možnosti zboží si vyzvednout v souladu s podmínkami provozovatele příslušného Výdejního místa.
Současně platí, že jste povinni převzít si zboží a při převzetí uhradit kupní cenu (a související náklady na dodání zboží do Výdejního místa a odměnu provozovatele Výdejního místa, ledaže objednávka, na základě které byla smlouva uzavřena, stanoví jinak). Zboží bude na příslušném Výdejním místě k dispozici nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy obdržíte oznámení o tom, že je Zboží připraveno k převzetí. Po marném uplynutí této lhůty máme právo od smlouvy odstoupit. V případě našeho odstoupení Vám bude kupní cena vrácena.

V případě dodání zboží na Vámi určenou adresu jste povinni poskytnout veškerou nezbytnou součinnost k převzetí zboží dle rozumně požadovaných a na trhu běžných požadavků příslušného provozovatele přepravních služeb; v takovém případě se zboží považuje z naší strany za dodané v okamžiku jeho převzetí z Vaší strany, výslovného odmítnutí převzetí z Vaší strany nebo v okamžiku jeho náhradního uložení na příslušném místě v souladu s podmínkami příslušného provozovatele přepravních služeb, nebudete-li v příslušný čas a den k dispozici na určené adrese. Bude-li nám zboží ze strany provozovatele přepravních služeb vráceno z důvodu neúspěšného pokusu o jeho doručení, máme právo od smlouvy odstoupit. V případě našeho odstoupení Vám bude kupní cena vrácena.

Náklady na dodání zboží do Výdejního místa (zahrnující též odměnu provozovatele Výdejního místa) a náklady na dodání zboží na Vámi uvedenou adresu, hradíte vy, ledaže objednávka, na základě které byla smlouva uzavřena, stanoví jinak.

V případě nezávazné objednávky s vyzvednutím zboží v naší Kamenné prodejně, dochází k převzetí zboží v příslušné Kamenné prodejně za současné úhrady ceny za zboží.

Nebezpečí škody na zboží na Vás v každém z výše uvedených případů přechází okamžikem převzetí (dodání) zboží. Tímto okamžikem se také stáváte vlastníkem zboží. Pokud by však v okamžiku převzetí (dodání) nebyla dosud uhrazena celá kupní cena, stáváte se vlastníkem zboží až zaplacením celé kupní ceny

5. Informace o zboží a cena

Snažíme se naše zboží popisovat co možná nejpřesněji. Barevné znázornění však může být ovlivněno Vaším nastavením obrazovky, a proto se může od skutečných barev lišit.

Nemůžeme zaručit, že zboží nabízené v našem internetovém obchodě bude kdykoli k dispozici. Z uvedeného důvodu tyto VOP stanoví pravidla týkající se okamžiku uzavření smlouvy.

Upozorňujeme, že katalog zboží může být bez předchozího upozornění změněn, včetně rozsahu nabízeného zboží a ceny. Taková změna se však v každém případě týká pouze budoucích objednávek. Již potvrzené objednávky nejsou tímto dotčeny.

Ceny uvedené na produktové stránce jsou kupní ceny za zboží včetně DPH. V případě více objednaného zboží se celková cena zobrazí při podání objednávky. U závazných objednávek s vyzvednutím ve Výdejním místě je zboží dodáváno do Výdejního místa zdarma, tj. na naše náklady.

6. Platební metody

Není-li v rámci příslušné objednávky uvedeno jinak, jsou na našem Internetovém obchodě dostupné následující platební metody:

 • • v případě závazné objednávky s vyzvednutím ve Výdejním místě nebo doručením na Vámi uvedenou adresu může být platba provedena (i) v hotovosti nebo platební kartou při převzetí zboží (tj. platba na dobírku) anebo bezhotovostně (ii) platební kartou společně s podáním objednávky. V případě bezhotovostní platby předem ad (ii) se jedná o úhradu zálohy za zboží z Vaší strany. Pokud by z jakéhokoli důvodu nedošlo k uzavření smlouvy (tj. k potvrzení objednávky), pak Vám uhrazenou zálohu vrátíme bez zbytečného odkladu na účet, ze kterého byla uhrazena; nebo
 • • v případě nezávazné objednávky s vyzvednutím v naší Kamenné prodejně bude platba provedena až při převzetí zboží v naší Kamenné prodejně, a to platební kartou nebo v hotovosti.

Pokud uhradíte kupní cenu za více kusů zboží (více než jedno) a před expedicí zboží bude zjištěno, že část požadovaného zboží není skladem, pak Vás o této skutečnosti budeme bez zbytečného odkladu informovat a vrátíme Vám odpovídající část kupní ceny na účet, ze kterého byla tato částka uhrazena. Pokud se v takovém případě nedohodneme na jiném řešení, pak není ve zbylé části smlouva dotčena a zbývající část zboží bude dodána.

7. Výhrada vlastnictví

Objednané zboží zůstává až do úplného zaplacení celkové kupní ceny v našem vlastnictví.

8. Odstoupení od smlouvy

Tento článek VOP platí pouze v případě dodání zboží do Výdejního místa nebo na Vámi uvedenou adresu, když v takovém případě dochází k uzavření smlouvy distančním způsobem.

Do kdy můžete v takovém případě odstoupit od smlouvy?

Máte právo odstoupit od smlouvy do (14) čtrnácti dnů, a to bez udání důvodu. Lhůta pro odstoupení od smlouvy běží ode dne, kdy zboží fyzicky převezmete Vy sami, nebo Vámi uvedená jiná osoba.

Jak můžete odstoupit?

Pro uplatnění Vašeho práva odstoupit od smlouvy nás (tj. RIFICZECH s.r.o., se sídlem Průmyslová 492, 252 61 Jeneč, e-mail: info@oodji.cz) musíte písemně informovat prostřednictvím jednoznačného prohlášení (např. formou dopisu odeslaného poštou nebo e-mailem) o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. Můžete použít vzorový formulář pro odstoupení, který tvoří přílohu 1 těchto VOP, ale není to povinné. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy stačí, když oznámení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy odešlete před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Kdy nemůžete odstoupit?

Právo na odstoupení je vyloučeno zejména u smluv o dodávce zboží, které (a) bylo upraveno podle přání zákazníka nebo pouze pro jeho osobu nebo (b) podléhá rychlé zkáze nebo (c) bylo dodáno v uzavřeném obalu, po dodání bylo z obalu vyňato a z hygienických důvodů jej není možné vrátit. Stejně tak nemůžete, pro vyloučení pochybností, odstoupit dle této části od smlouvy na zboží, které bylo zakoupené na naší Kamenné prodejně.

Jaké jsou následky Vašeho odstoupení od smlouvy?

Jestliže odstoupíte od této smlouvy, jsme povinni Vám vrátit všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, a to bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám bylo doručeno Vaše rozhodnutí od této smlouvy odstoupit. Pokud se s Vámi výslovně nedohodneme jinak, provedeme vrácení těchto od Vás obdržených prostředků stejnou platební metodou, kterou jste použili při původní transakci nebo Vámi požadovaným způsobem; v každém případě Vám v důsledku tohoto vrácení nebudou účtovány žádné poplatky. Vrácení částky můžeme odepřít, dokud od Vás neobdržíme vrácené zboží, nebo dokud neprokážete, že jste zboží odeslali zpět, podle toho, co nastane dříve.

Zboží jste povinní zaslat zpět (provozovatelem přepravních nebo poštovních služeb nebo předáním v příslušném Výdejním místě) nebo nám jej předat v Kamenné prodejně bez zbytečného odkladu nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy nám sdělíte, že od této smlouvy odstupujete. V případě vrácení zboží prostřednictvím provozovatele přepravních nebo poštovních služeb musíte zboží vrátit na tuto adresu RIFICZECH s.r.o., se sídlem Průmyslová 492, 252 61 Jeneč. Lhůta je dodržena, pokud zboží odešlete před uplynutím lhůty 14 dnů.

Náklady spojené s vrácením zboží prostřednictví dopravce či jiné třetí osoby ponesete Vy, ledaže bude zboží Vámi fyzicky vráceno v některé z našich Kamenných prodejen.

Za případné snížení hodnoty zboží odpovídáte pouze v případě, že k této ztrátě hodnoty došlo v důsledku Vašeho nakládání s tímto zbožím jinak, než je zapotřebí ke kontrole povahy, vlastností a funkčnosti zboží. Zpravidla nebudete odpovídat za snížení hodnoty zboží, pokud bude zboží vráceno v bezvadném stavu, tzn. se všemi etiketami a visačkami, nepoškozené, neznečištěné, neprané nebo nenošené.

Kdy můžeme my odstoupit od smlouvy?

Máme právo odstoupit od smlouvy ve výjimečném případě, kdy objednáte zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby našeho interního informačního systému. O takové skutečnosti budete neprodleně informováni. Příklady, kdy může nastat popsaná situace, jsou zejména následující:

 • • Cena zboží je na první pohled nesprávná (např. zjevně a podstatně nezohledňuje nákupní cenu); nebo
 • • U ceny zboží zjevně přebývá nebo chybí jedna či více cifer; nebo
 • • Sleva na zboží přesahuje 50 %, aniž by zboží bylo součástí zvláštní marketingové kampaně či výprodejové akce.

Vyhrazujeme si dále právo odstoupit od kupní smlouvy, pokud by došlo ke zneužití platebních údajů nebo platební karty nebo by to bylo vyžadováno rozhodnutím nebo zásahem správního či soudního orgánu.

Ostatní případy dle těchto VOP, které zakládají naše právo odstoupit od smlouvy, tím nejsou dotčeny.

V případě našeho práva odstoupit se výše uvedená část VOP týkající se následků odstoupení použije obdobně s tím, že náklady na dodání zboží Vám nebudou vráceny, pokud již byla doprava poskytnuta.

9. Práva z vadného plnění

Jaká práva z vadného plnění Vám náleží?

Pokud má zboží vady, přísluší Vám všechna práva z vadného plnění podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Taková práva z vadného plnění můžete uplatnit nejpozději do 2 (dvou) let od převzetí zboží.

V případě vadného plnění Vám náleží tato práva:

 • a) máte právo požadovat dodání nového zboží, není-li to vzhledem k povaze vady nepřiměřené;
 • b) bylo-li by dodání nového zboží vzhledem k povaze vady neúměrné, máte právo požadovat bezplatné odstranění vady;
 • c) pokud nelze zboží vyměnit nebo vadu zboží odstranit nebo se vada zboží vyskytne opakovaně po provedené opravě, máte právo odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny; nebo
 • d) v každém z výše uvedených případů vadného plnění můžete namísto uvedených práv uplatnit právo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Přiměřenou slevu z kupní ceny můžete požadovat také v případě, že řádně a včas neuspokojíme Vámi uplatněné právo z vadného plnění nebo by zjednání nápravy bylo pro kupujícího nepřiměřeně obtížné.

Pokud bylo dodáno zboží v množství menším než objednaném, máte právo na bezplatné doplnění chybějícího zboží. Právo dle předchozí věty však můžete uplatnit pouze za předpokladu, že jsme Vám již nevrátili odpovídající část kupní ceny.

Kdy nelze práva z vadného plnění uplatnit?

Všechny obrázky uvedené na produktových stránkách ukazují zboží v jeho pravém stavu. Naše zboží je často z přírodních látek, jejichž vlastnosti mohou podléhat výkyvům, např. u vláken, uzlů a barev. Takovýmto výkyvům nelze zcela zabránit. Pokud odchylky od popisu výrobků spočívají v povaze použitých materiálů a pokud jsou běžné v obchodním styku, nepředstavují žádné vady.

Práva z vadného plnění nevznikají v těchto případech:

 • a) vady spojené se slevou;
 • b) běžného opotřebení;
 • c) vady způsobené u použitého zboží běžným užíváním nebo opotřebením a zjevné v okamžiku, kdy jste zboží objednali; a/nebo
 • d) vyloučených vzhledem k povaze zboží.

Není možné uplatnit nárok z důvodu vadného plnění, jestliže jste o vadě věděli před přijetím zboží nebo jestliže jste vadu způsobili sami, zejména nesprávným zacházením se zbožím.

Jak můžete právo z vadného plnění uplatnit?

Podrobněji je způsob reklamace zboží upraven v našem reklamačním řádu, který je součástí smlouvy a který je dostupný na našich Internetových stránkách na tomto odkazu. V případě jakékoli rozporu mezi těmito VOP a reklamačním řádem, má přednost reklamační řád.

Uplatnit Vaše právo z vadného plnění můžete osobně v naší Kamenné prodejně nebo elektronicky na emailové adrese: info@oodji.cz. V případě elektronického uplatnění práva z vadného plnění, nám musíte prokázat existenci vady dle těchto VOP, přiložit kopii daňového dokladu k zakoupenému zboží a zaslat z Vaší strany vyplněný reklamační formulář, který je dostupný na našich internetových stránkách.

Berte prosím na vědomí, že můžete zásadně uplatnit pouze jedno z výše uvedených práv z vadného plnění. Již jednou uplatněné právo nelze bez našeho souhlasu dodatečně měnit.

Při oznámení konkrétní vady jste povinni nás informovat, které z výše uvedených práv jste zvolili, a to buď ihned nebo bez zbytečného odkladu. Specifikace vadného zboží, vady a výběr příslušného práva z vadného plnění je předpokladem řádného uplatnění takového práva.

Jak bude Vaše reklamace vyřízena?

Po řádném uplatnění práva z vadného plnění Vám poskytneme potvrzení o tom, kdy jste takové právo uplatnili, co je jeho předmětem a jaký způsob vyřízení požadujete a dále také potvrzení o datu a způsobu vyřízení vady.

V případě požadavku na odstranění vady, Vám také poskytneme potvrzení o provedení odstranění a doby trvání.

Pokud shledáme uplatnění Vašeho práva jako neoprávněné, poskytneme Vám odůvodnění zamítnutí takového práva.

O Vašem uplatnění práva z vadného plnění rozhodneme ihned, ve složitých případech však nejpozději do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Vaše reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění práva z vadného plnění, pokud se nedohodneme na delší lhůtě. Pokud dojde k jakémukoli prodlení na Vaší straně, které brání uplatnění nebo vyřízení reklamace, pak se výše uvedené lhůty přiměřeně prodlužují o dobu trvání překážky.

Všechny výše uvedené dokumenty Vám mohou být zasílány na e-mail uvedený v objednávce nebo písemně poštou na adresu uvedenou v objednávce.

10. Vyšší moc

Neodpovídáme za neplnění nebo za prodlení s plněním našich smluvních povinností, pokud jsou způsobeny mimořádnou, nepředvídatelnou událostí, tzv. vyšší mocí.

Případem vyšší moci je okolnost, kterou nelze v okamžiku uzavření smlouvy předvídat a která nebyla zaviněna námi ani Vámi a která objektivně brání v plnění smlouvy. Jedná se zejména o následující události:

 • • Stávky, výluky nebo jiné protestní akce v kolektivním vyjednávání;
 • • Nepokoje, povstání, invaze, teroristické útoky nebo jejich hrozby;
 • • Války nebo hrozba války nebo příprava na válku;
 • • Požáry, výbuchy, vichřice, povodně, zemětřesení, sesuvy, epidemie nebo jiné přírodní katastrofy;
 • • Nemožnost použití železnice, lodí, letadel, automobilové dopravy nebo jiných veřejných nebo soukromých dopravních prostředků;
 • • Nemožnost použití veřejných nebo soukromých telekomunikačních systémů;
 • • Zavedení nebo změna právních předpisů, nařízení, zákonů, vyhlášek vydaných vládami nebo úřady;
 • • Všechny stávky, výpadky nebo nehody v námořní nebo vnitrozemské dopravě, poštovnictví nebo v jiném druhu dopravy.

Zásah vyšší moci na přechodnou dobu vede k prodloužení doby plnění dle smlouvy o dobu trvání vyšší moci. Učiníme však maximum pro to, abychom naše povinnosti v rámci smlouvy splnili co nejrychleji.

Je-li plnění smlouvy v důsledku vyšší moci trvale nebo po dobu delší než 5 dnů znemožněno, jsme oprávněni od smlouvy odstoupit. V případě odstoupení od smlouvy budou všechna již poskytnutá plnění vrácena.

11. Duševní vlastnictví

Veškerá práva duševního vlastnictví, např. práva k logům a ochranným známkám, jsou nadále naším majetkem. Jakékoli použití obsahů chráněných právem duševního vlastnictví ke komerčním účelům je bez našeho předchozího písemného souhlasu zakázáno.

12. Místo pro urovnání spotřebitelských sporů

Naší prioritou je spokojenost zákazníků a za tím účelem se Vám budeme snažit v maximálním možném rozsahu vyjít vstříc. Pokud budete jakkoli nespokojeni, nejprve prosím kontaktujte naší zákaznickou podporu a pokusíme se Vaší stížnost uspokojivě vyřídit:

Email: info@oodji.cz
Tel: +420 775 590 621
Poštou na adrese: RIFICZECH s.r.o., se sídlem Průmyslová 492, 252 61 Jeneč

V případě jakéhokoli sporu se v každém případě můžete jakožto spotřebitel obrátit na Českou obchodní inspekci, které ze zákona přísluší působnost mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Více informací naleznete na: www.coi.cz

Rádi bychom Vás dále jako spotřebitele upozornili na platformu pro online urovnání sporů Evropské komise (dále jen jako "Platforma OS"), kterou také můžete pro tyto účely využít. Tato Platforma OS je dostupná prostřednictvím následujícího odkazu.

13. Závěrečná ustanovení

Tyto VOP jsou nedílnou součástí smlouvy.

Smlouvy se uzavírají v českém jazyce.

Ukáže-li se jakékoli ustanovení těchto VOP neplatné nebo nevynutitelné, nejsou tím ostatní ustanovení VOP jakkoli dotčeny.

Na tyto VOP, jakož i na veškeré smluvní vztahy mezi Vámi a námi ze smlouvy, se vztahuje české právo s vyloučením Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. Veškeré případné spory budou předloženy obecnému soudu v České republice (tím není dotčeno právo spotřebitele na mimosoudní řešení sporu, jak je stanoveno v čl. 12 VOP).

Tyto VOP jsou účinné od 17.09.2020 a jsou dostupné na našich internetových stránkách.

Odstoupení od smlouvy (vrácení zboží)