Všeobecné obchodní podmínky oodji

1. Všeobecná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují práva a povinnosti z kupní smlouvy na zboží uzavřené mezi Vámi v postavení kupujícího a spotřebitele a společností RIFICZECH s.r.o., IČO: 29054044, se sídlem Praha 1 - Staré Město, Jakubská 647/2, PSČ 11000 v postavení prodávajícího (dále jen „smlouva“) za fyzické přítomnosti Vaší a zástupce naší společnosti.

Berte prosím na vědomí, že naše internetové stránky www.oodji.cz (dále jen „Internetové stránky“) nejsou aktuálně provozovány jako internetový obchod a slouží pouze pro informační účely o aktuálně dostupném zboží, které následně můžete zakoupit v našich kamenných prodejnách. Na základě použití Internetových stránek tedy nelze uzavřít kupní smlouvu na příslušné zboží distačním způsobem. K uzavření kupní smlouvy může dojít pouze v našich kamenných prodejnách za fyzické přítomnosti obou stran smlouvy. Dále tyto VOP upravují podmínky užívání těchto Internetových stránek v případě registrace Vašeho zákaznického účtu.

Registrací zákaznického účtu na Internetových stránkách, vyslovujete svůj souhlas s těmito VOP a používáním Internetových stránek potvrzujete, že jste se seznámili s Prohlášením o ochraně osobních údajů v aktuálním znění (dále jen „Prohlášení“).

Berte prosím na vědomí, že tyto VOP mohou být kdykoli změněny. Jakákoli změna VOP se v každém případě netýká již uzavřených smluv před uveřejněním nové verze VOP.

Pokud byste měli otázky k těmto VOP, kontaktujte nás prosím e-mailem: info@oodji.cz, nebo použitím formuláře na internetových stránkách.

2. Používání Internetových stránek a zákaznický účet

Pro usnadnění naší komunikace s Vámi si mužete registrovat a založit si zákaznický účet. Registrace vyžaduje minimálně uvedení Vašeho úplného jména (křestní jméno a příjmení) a platné e-mailové adresy.

Prostřednictvím našich Internetových stránek si po registraci Vašeho zákaznického účtu můžete nezávazně objednat Vámi vybrané zboží na naši kamenou prodejnu v České republice (dále jen „Kamenná prodejna“). Takto provedená objednávka se nepovažuje za návrh na uzavření smlouvy a nezavazuje ani jednu stranu k následnému uzavření smlouvy ani jakémukoli jinému jednání. V současné době Internetové stránky neumožňují podat závaznou objednávku a uzavřít smlouvu distančním způsobem.

Vyhrazujeme si právo odebrat Vám přístup do Internetových stránek a uzavřít Váš zákaznický účet v případě, že dojde k jakémukoli porušení nebo zneužití těchto VOP. Totéž platí v případě, že budete Internetové stránky využívat v souvislosti s jakýmkoli jednání v rozporu s právními předpisy, a to zejména, nikoli však výlučně, pokud byste spáchali trestný čin, spočívající v používání softwaru a/nebo technických pomůcek, které mohou omezovat ostatní zákazníky při používání Internetových stránek, ohrožovat bezpečnost Internetových stránek nebo poškozovat, popř. omezovat naše produkty a služby.

3. Uzavření smlouvy a převzetí

Prezentace zboží na Internetových stránkách z naší strany nepředstavuje právně závaznou nabídku, jedná se pouze o nezávazný internetový informační katalog, který Vám poskytuje informaci o tom, jaké zboží a za jakou cenu u nás je aktuálně dostupné a může být zakoupeno na příslušné Kamenné prodejně. Nezávazná objednávka zboží na Internetových stránkách z Vaší strany také nepředstavuje právně závaznou nabídku, jedná se pouze o informaci pro nás, na základě které můžeme doručit zboží do příslušné Kamenné prodejny a vy budete moci zboží vyzkoušet v naší Kamenné prodejně před uzavřením smlouvy.

K uzavření smlouvy je tedy nezbytné, aby jste se dostavili do naší Kamenné prodejny. Až Vaším projevem vůle zboží koupit v Kamenné prodejně dochází k učinění návrhu na uzavření smlouvy a následně uhrazením ceny za příslušné zboží dochází k uzavření smlouvy. Současně Vám bude v tomto okamžiku zboží předáno k převzetí.

V současné době nenabízíme službu spočívající v uzavření smlouvy distančním způsobem, tj. elektronicky a/nebo dodání zboží na Vaší adresu.

Nebezpečí škody na zboží na Vás přechází okamžikem převzetí zboží. Tímto okamžikem se také stáváte vlastníkem zboží. Pokud by však z jakéhokoli důvodu v okamžiku převzetí nebyla dosud uhrazena celá kupní cena, stáváte se vlastníkem zboží až zaplacením celé kupní ceny.

4. Informace o zboží a cena

Prezentace zboží na Internetových stránkách má pouze informační charakter.

Snažíme se naše zboží popisovat co možná nejpřesněji. Barevné znázornění však může být ovlivněno Vaším nastavením obrazovky, a proto se může od skutečných barev lišit.

Nemůžeme zaručit, že zboží nabízené na našich Internetových stránkách bude kdykoli k dispozici. V případě, že si prostřednictvím Internetových stránek nezávazně objednáte zboží k vyzkoušení na naši Kamennou prodejnu, potvrdíme na Vámi uvedený e-mail, zda bude zboží na prodejně dostupné a kdy.

Upozorňujeme, že katalog zboží může být bez předchozího upozornění změněn, včetně rozsahu nabízeného zboží a ceny.

Ceny uvedené na Internetových stránkách jsou kupní ceny za zboží včetně DPH a mají pouze informativní charakter, skutečné ceny zboží v Kammené prodejně se mohou lišit.

5. Platební metody

Platba může být provedena v hotovosti nebo platební kartou, a to v každém případě vždy fyzicky v naší kamenné prodejně.

6. Práva z vadného plnění

Jaká práva z vadného plnění Vám náleží?

Pokud má zboží vady, přísluší Vám všechna zákonem stanovená práva z vadného plnění podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Taková práva z vadného plnění můžete uplatnit nejpozději do 2 (dvou) let od převzetí zboží.

V případě vadného plnění, Vám náleží tato práva:

 • máte právo požadovat dodání nového zboží, není-li to vzhledem k povaze vady nepřiměřené;
 • bylo-li by dodání nového zboží vzhledem k povaze vady neúměrné, máte právo požadovat bezplatné odstranění vady;
 • pokud nelze zboží vyměnit nebo vadu zboží odstranit nebo se vada zboží vyskytne opakovaně po provedené opravě, máte právo odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny; nebo
 • v každém z výše uvedených případů vadného plnění můžete namísto uvedených práv uplatnit právo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Přiměřenou slevu z kupní ceny můžete požadovat také v případě, že řádně a včas neuspokojíme Vámi uplatněné právo z vadného plnění nebo by zjednání nápravy bylo pro kupujícího nepřiměřeně obtížné.

Kdy nelze práva z vadného plnění uplatnit?

Všechny obrázky uvedené na produktových stránkách ukazují zboží v jeho pravém stavu. Naše zboží je často z přírodních látek, jejichž vlastnosti mohou podléhat výkyvům, např. u vláken, uzlů a barev. Takovýmto výkyvům nelze zcela zabránit. Pokud odchylky od popisu výrobků spočívají v povaze použitých materiálů a pokud jsou běžné v obchodním styku, nepředstavují žádné vady.

Práva z vadného plnění nevznikají v každém případě v těchto případech:

 • vady spojené se slevou;
 • běžného opotřebení;
 • vady způsobené u použitého zboží běžným užíváním nebo opotřebením a zjevné v okamžiku, kdy jste zboží objednali; a/nebo
 • vyloučených vzhledem k povaze zboží.

Není možné uplatnit nárok z důvodu vadného plnění, jestliže jste o vadě věděli před přijetím zboží nebo jestliže jste vadu způsobili sami, zejména nesprávným zacházením se zbožím.

Jak můžete právo z vadného plnění uplatnit?

Uplatnit Vaše právo z vadného plnění můžete pouze osobně na naší Kamenné prodejně.

Berte prosím na vědomí, že můžete zásadně uplatnit pouze jedno z výše uvedených práv z vadného plnění. Již uplatněné právo nelze bez našeho souhlasu dodatečně měnit.

Při oznámení konkrétní vady jste povinni nás informovat, které z výše uvedených práv jste zvolili, a to buď ihned nebo bez zbytečného odkladu. Vrácení vadného zboží, specifiakce vady a výběr příslušného práva z vadného plnění je předpokladem řádného uplatnění takového práva.

Jak bude Vaše reklamace vyřízena?

Po řádném uplatnění práva z vadného plnění Vám poskytneme potvrzení o tom, kdy jste takové právo uplatnili, co je jeho předmětem a jaký způsob vyřízení požadujete a dále také potvrzení o datu a způsobu vyřízení vady.

V případě požadavku na odstranění vady, Vám také poskytneme potvrzení o provedení odstranění a doby trvání.

Pokud shledáme uplatnění Vašeho práva jako neoprávněné, poskytneme Vám odůvodnění zamítnutí takového práva.

O Vašem uplatnění práva z vadného plnění rozhodneme ihned, ve složitých případech však nejpozději do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Vaše reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění práva z vadného plnění, pokud se nedohodneme na delší lhůtě.

Všechny výše uvedené dokumenty Vám mohou být zasílány na e-mail Vámi uvedený při uplatnění Vašeho práva z vadného plnění, nebo ve Vašem zákaznickém účtu.

Reklamační řád

Podrobněji je způsob reklamace zboží upraven v našem reklamačním řádu, který je součástí smlouvy a který je dostupný na našich Internetových stránkách na tomto odkazu: oodji.cz V případě jakékoli rozporu mezi těmito VOP a reklamačním řádem, má přednost reklamační řád.

7. Vyšší moc

Neručíme za neplnění nebo za prodlení s plněním našich smluvních povinností, pokud jsou způsobeny mimořádnou, nepředvídatelnou událostí, tzv. vyšší mocí.

Případ vyšší moci je okolnost, kterou nelze v okamžiku uzavření smlouvy předvídat a která nebyla zaviněna námi ani Vámi a která objektivně brání v plnění smlouvy. Jedná se zejména o následující události:

 • Stávky, výluky nebo jiné protestní akce v kolektivním vyjednávání;
 • Nepokoje, povstání, invaze, teroristické útoky nebo jejich hrozby;
 • Války nebo hrozba války nebo příprava na válku;
 • Požáry, výbuchy, vichřice, povodně, zemětřesení, sesuvy, epidemie nebo jiné přírodní katastrofy;
 • Nemožnost použití železnice, lodí, letadel, automobilové dopravy nebo jiných veřejných nebo soukromých dopravních prostředků;
 • Nemožnost použití veřejných nebo soukromých telekomunikačních systémů;
 • Zavedení nebo změna právních předpisů, nařízení, zákonů, vyhlášek vydaných vládami nebo úřady;
 • Všechny stávky, výpadky nebo nehody v námořní nebo vnitrozemské dopravě, poštovnictví nebo v jiném druhu dopravy.

Zásah vyšší moci na přechodnou dobu vede k prodloužení doby plnění dle smlouvy o dobu trvání vyšší moci. Učiníme však maximum pro to, abychom naše povinnosti v rámci smlouvy splnili co nejrychleji.

Je-li plnění smlouvy v důsledku vyšší moci trvale nebo po dobu delší než 5 dnů znemožněno, jsme oprávněni od smlouvy odstoupit. V případě odstoupení od smlouvy budou všechna již poskytnutá plnění vrácena.

8. Duševní vlastnictví

Veškerá práva duševního vlastnictví, např. práva k logům a ochraným známkám, jsou nadále naším majetkem nebo jsme nadále jejich oprávněnými uživateli. Jakékoli použití obsahů chráněných právem duševního vlastnictví ke komerčním účelům je bez našeho předchozího písemného souhlasu zakázáno.

9. Místo pro urovnání spotřebitelských sporů

Naší prioritou je spokojenost zákazníků a za tím účelem se Vám budeme snažit v maximálním možném rozsahu vyjít vstříc. Pokud budete jakkoli nespokojeni, nejprve prosím kontaktujte naší zákaznickou podporu a pokusíme se Vaší stížnost uspokojivě vyřídit:

Email: info@oodji.cz
Tel: +420777701158
Poštou: RIFICZECH s.r.o. Londýnská 59, Praha 2 , 12000

V případě jakéhokoli sporu se v každém případě můžete jakožto spotřebitel obrátit na Českou obchodní inspekci, které ze zákona přísluší působnost mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Více informací naleznete na: https://adr.coi.cz. Kontaktní údaje České obchodní inspekce pro tyto účely jsou následující:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz

Rádi bychom Vás dále jako spotřebitele upozornili na platformu pro online urovnání sporů Evropské komise (dále jen jako „Platforma OS“), kterou také můžete pro tyto účely využít. Tato Platforma OS je dostupná prostřednictvím následujícího odkazu: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

10. Závěrečná ustanovení

Tyto VOP jsou nedílnou součástí smlouvy.

Smlouvy se uzavírají v českém jazyce.

Ukaže-li se jakékoli ustanovení těchto VOP neplatné nebo nevynutitelné, nejsou tím ostatní ustanovení VOP jakkoli dotčeny.

Na tyto VOP, jakož i na veškeré smluvní vztahy mezi Vámi a námi ze smlouvy, se vztahuje české právo s vyloučením Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. Veškeré případné spory budou předloženy obecnému soudu v České republice (tím není dotčeno právo spotřebitele na mimosoudní řešení sporu, jak je stanoveno v čl. 9 VOP).

Tyto VOP jsou účinné od 17.12.2019 a jsou dostupné na našich Internetových stránkách.

Vážení zákazníci, vzhledem k nařízení vlády je výdej objednávek pozastaven do zrušení karantény. Za komplikace se omlouváme.