Prodejna opět otevřena! Sleva 50% na objednávky z e-shopu při vyzvednutí na prodejně!

Reklamační řád oodji

1. Všeobecná ustanovení

Tento reklamační řád byl vypracován ve smyslu zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů a vydán společností RIFICZECH s.r.o., IČO: 29054044, se sídlem Průmyslová 492, 252 61 Jeneč v postavení prodávajícího ("Prodávající").

Jste povinni se seznámit s tímto reklamačním řádem před uzavřením smlouvy. Tento reklamační řád je nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi Vámi jako kupujícím a spotřebitelem a námi na straně prodávající a popisuje postup, jakým způsobem postupovat při reklamaci zboží zakoupeného u nás.

Berete na vědomí, že jste povinni poskytnout nám rozumně pozorovatelnou součinnost nezbytnou pro vyřízení reklamace, v opačném případě se lhůty adekvátně prodlužují o dobu odpovídající neposkytnutí požadované součinnosti.

Vaše práva jako kupujícího vyplývající ze zákona nejsou reklamačním řádem dotčena.

2. Základní východiska

Při výběru zboží je nutné, aby zvolený druh a velikost přesně odpovídal Vašim potřebám. Před zakoupením zboží prosím zohledněte předpokládaný účel užití, materiálové složení a způsob nakládání se zbožím.

Po celou dobu užívání zakoupeného zboží věnujte dostatečnou pozornost základním pravidlům užívání tohoto zboží. Musíte zvážit všechny faktory nepříznivě ovlivňující plnou funkčnost a životnost zboží, jako např. nadměrnou intenzitu užívání zboží, způsob mytí a čištění zboží. Nevhodně zvolený typ, nesprávná velikost, šířka nebo tvar nemůže být důvodem k pozdější reklamaci. Vada, která vznikla neodbornou manipulací nebo neodborným použitím nemůže být důvodem k reklamaci.

Další nutnou podmínkou pro zachování dobrého stavu zboží a jeho funkčnosti je jeho pravidelná údržba. Je třeba si uvědomit, že nesprávná nebo nedostatečná údržba zboží podstatně zkracuje nebo ničí jeho plnou funkčnost a životnost. Řiďte se přiloženými informacemi, kde jsou rozepsané složení, údržba, použití, manipulace, event. jiné pokyny pro správné užití věci.

3. Reklamace

Pokud má zboží vady, přísluší Vám všechna zákonem stanovená práva z vadného plnění podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Taková práva z vadného plnění můžete u nás uplatnit (tj. reklamovat) nejpozději do 2 (dvou) let od převzetí zboží. Reklamovat však můžete pouze výrobní vady nebo vady materiálu.

V případě vadného plnění, Vám náleží tato práva:

  • máte právo požadovat dodání nového zboží, není-li to vzhledem k povaze vady nepřiměřené;
  • bylo-li by dodání nového zboží vzhledem k povaze vady neúměrné, máte právo požadovat bezplatné odstranění vady;
  • pokud nelze zboží vyměnit nebo vadu zboží odstranit nebo se vada zboží vyskytne opakovaně po provedené opravě, máte právo odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny; nebo
  • v každém z výše uvedených případů vadného plnění můžete namísto uvedených práv uplatnit právo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Přiměřenou slevu z kupní ceny můžete požadovat také v případě, že řádně a včas neuspokojíme Vámi uplatněné právo z vadného plnění nebo by zjednání nápravy bylo pro kupujícího nepřiměřeně obtížné.

4. Místo a způsob uplatnění reklamace

Reklamovat vadné zboží můžete pouze osobně na naší kamenné prodejně oodji nacházející se na adrese: obchod oodji, OC Luka Living, Mukařovského 2590, PSČ 155 00 Praha 5 – Stodůlky (nebo na adrese naší jiné kamenné prodejny) nebo elektronicky na emailové adrese: info@oodji.cz. V případě elektronického uplatnění práva z vadného plnění, nám musíte prokázat existenci vady dle těchto VOP, přiložit kopii daňového dokladu k zakoupenému zboží a zaslat z Vaší strany vyplněný reklamační formulář, který je dostupný na našich internetových stránkách.

Berte prosím na vědomí, že můžete v rámci reklamace zásadně uplatnit pouze jedno z výše uvedených práv z vadného plnění. Již jednou uplatněné právo nelze bez našeho souhlasu dodatečně měnit.

Berte prosím dále na vědomí, že abyste mohli u nás zboží reklamovat, musíte nám předložit účtenku o jeho zakoupení (daňový doklad). V opačném případě nebudeme moci ověřit, zda a kdy bylo zboží u nás zakoupeno a reklamace bude muset být odmítnuta.

Při oznámení konkrétní vady jste povinni nás informovat, které z výše uvedených práv jste zvolili, a to buď ihned nebo bez zbytečného odkladu. Předložení daňového dokladu o zakoupení zboží, vrácení vadného zboží, specifikace vady a výběr příslušného práva z vadného plnění je předpokladem řádného uplatnění takového práva. Budete-li oprávněně požadovat vrácení kupní ceny nebo poskytnutí slevy z kupní ceny, pak si můžete zvolit, zda budete chtít platbu obdržet v hotovosti nebo převodem na specifikovaný účet.

Reklamace se dále považuje za řádně uplatněnou, jestliže je reklamováno zboží kompletní a reklamaci nebrání obecné zásady hygieny. Máte povinnost předložit reklamované zboží vyčištěné, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné. V opačném případě můžeme odmítnout převzít zboží k reklamačnímu řízení.

5. Vyřízení reklamace

Po řádné reklamaci Vám poskytneme potvrzení o tom, kdy jste takové právo z vadného plnění uplatnili, co je jeho předmětem a jaký způsob vyřízení požadujete a dále také potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace.

V případě požadavku na odstranění vady, Vám také poskytneme potvrzení o provedení odstranění a doby trvání.

Pokud shledáme reklamaci jako neoprávněnou, poskytneme Vám odůvodnění takového zamítnutí. O Vaší reklamaci rozhodneme ihned, ve složitých případech však nejpozději do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Vaše reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění Vašeho práva, pokud se nedohodneme na delší lhůtě. Pokud dojde k jakémukoli prodlení na Vaší straně, které brání uplatnění nebo vyřízení reklamace, pak se výše uvedené lhůty přiměřeně prodlužují o dobu trvání překážky.

Všechny výše uvedené dokumenty Vám mohou být zasílány na e-mail Vámi uvedený při uplatnění Vaší reklamace, nebo ve Vašem zákaznickém účtu oodji.

Stejným způsobem budete vyrozuměni o ukončení reklamace a o tom, že je zboží připravené k vyzvednutí. V případě nevyzvednutí opraveného zboží ani do 30 dnů od obdržení oznámení dle předchozí věty, Vám můžeme účtovat paušální náklady na uskladnění takového zboží ve výši 100 Kč za jeden den.

6. Místo pro urovnání spotřebitelských sporů

V případě jakéhokoli sporu se v každém případě můžete jakožto spotřebitel obrátit na Českou obchodní inspekci, které ze zákona přísluší působnost mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Více informací naleznete na: adr.coi.cz. Kontaktní údaje České obchodní inspekce pro tyto účely jsou následující:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz

Rádi bychom Vás dále jako spotřebitele upozornili na platformu pro online urovnání sporů Evropské komise (dále jen jako "Platforma OS"), kterou také můžete pro tyto účely využít. Tato Platforma OS je dostupná prostřednictvím následujícího odkazu.

7. Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád je nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi námi a Vámi jako spotřebitelem.

Tento reklamační řád může být kdykoli změněn. Jakákoli změna tohoto reklamačního řádu se v každém případě netýká kupních smluv uzavřených před uveřejněním nové verze reklamačního řádu.

Tento reklamační řád je účinný od 15.06.2020 a je dostupný na našich internetových stránkách.

Reklamační formulář